مرضیه کون داد

سلام
من مرضیه هستم میخام‌براتون اولین سکسم بادوست پسرمو تعریف کنم و ذره ب ذرش واقعی هس و اتفاق افتاده
بگم براتون که حدود 18سالم بود ک با پسر همسایمون دوست شدم و مدتی باهم رل بودیم و کم‌کم حرفامون ب سمت سکس کشیده شد و یه شب زمستون ک ساعت 12شب چت میکردیم گفت حالم بده بیا تو حیاطتتون تا ببینمت و ساعت 12شب زمستون ک سگ هم پر نمیزد تو‌کوچه وخونواده منم کلاااا خاب خاب بودن ،اومد پشت در و منم اروم رفتم در حیاط باز کردم اومد داخل حیاط.
شروع کردیم ب لب گرفتن و حدودپنج دقیقه ای فقط لب میخوردیم و اونم بادستاش سینه هامو گرفته بود داشت میمالید ک دستشو برد زیر پیرنم و از زیر پیرن شروع کرد ب مالیدن سینه هام و پیرنمو دادباالا و ب سینم زبون زد و گذاشت دهنش شروع کرد ب مک زدن سینم و نوک سینمو دندون زد ک‌منم از شدت حشر داغ داغ شده بودم و شرتم خیس خیس خیس بود یکم ک خورد ب من گفت زانو بزن و کیرشو دراورد و گفت بخور و من دوس نداشتم بخورم و نمیزاشتم دهنم ک‌گفت دهنتو باز کن و بزار دهنت و سر کیرشو گذاشت دهنم و نمیخوردم چندشم میشد و پشت سرمو با دستش گرفت و خودش کیرشو فشار داد تو دهنموگفت دندون نزن و شرو‌ کرد تلمبه زدن …

 

 

کیرشو تا اخر میکرد دهنم ک سر کیرش تا گلوم میرفت ک ابش اومد ریخت تو گلوم و بعدش پاشدم ک برم داخل گفت بیا بریم خونمون کسی خونه نیس و منم داغ داغ حشری اصلا نمیدونسم‌چیکار میکنم و در حیاط نیم باز گذاشتم و رفتم خونشون ک همسایمون بودن و رفتیم داخل خونه ومنو برد اتاقشون ک تخت داشت و ب من گفت بخاب رو تخت و خودش لخت شد اومد روتخت و ب کمر خابیده بودم خابید روم و شرووع کرد لب گرفتن و مالیدن سینه ها ک اصلا نفهمیدم کی شلوارمو در اورده کی شرتمو در اورده فقط دیدم سرش لای پاهام و داره کصمو میخوره و زبون میزنه ک گفت ب شکم بخاب ،
ب شکم خابیدم و یه روغنی ریخت رو باسنم و کللل باسنم روغنی شد پر از روغن شده بودم و ب کیر خودشم یه ژل زد فک کنم تاخیری بود و خابید روم و کیرش لای پام و داشت لاپایی میزد بهم ومنم داشتم تو اسمونا سیر میکردم و میگفتم نکنی کونم ولی اون میگف کونت مال خودمه و ازاین حرفا ک دیدم پاشد و نشست رو پام و انگشت فاکشو کرد کونم ک سوختم و عقب جلو میکرد و بعد انگشت دومشم کرد داخل و بعدش سه انگشتی میکرد ک کونم جا باز کنه و سر کیرشو گذاشت روسوراخ‌کونم و هی فشار میداد سر میخورد ب سمت کصم و نمیرفت داخل ک گفت پاشو وایسا و خم شو ،
پاشدم کنار تخت ایستاده خم شدم ،پشتم واساد و کیرشو تنظیم کرد و با دستش گرف و سرش ک رفت داخل خودشو چسبوند بهم ک کیرش در نیاد و هل داد و افتادم رو تخت و خودشم افتاد روم ک‌کیر کلفت و 18سانتیش تا تهههه رفت تو کونم ک دنیا جلو چشام سیاهی میرف و زدم زیر گریه ک علی سوختمممم مردممممم وای کونم دربیار

 

ولی اون‌اعتنایی نمیکرد و همیطو خابیده بود روم و همین حالت داشت تلمبه میزد و میزد میزد
تاخیری هم زده بود ایقد روم خابیده تلمبه زد ک دیگه سوراخ کونمو حس نمیکردم و رسما جر خورده بودم ک ابش اومد و همین حالت ک‌ خابیده روم تلمبه میزد ریخت تو کونم ک داغیشو حس کردم و اروم کیرش دراورد کونم از بس گشاد شده بود دلش میخاس کیر داخلش بمونه ،
علی یکم خابید کنارم و شرو‌کرد سینه خوردن ک دوباره کیرش پاشد و ای دفعه ب کمر خابیدم و پاهامو داد بالا و‌گذاشت رو شونش و کیرشو گذاشت تو کونم و افتاد روم ولی ایقد درد داشتم ک نزاشتم زیاد تلمبه بزنه و همین حالت ک ب کمر خابیده بودم پاهامو صاف کرد و لاپایی زد بهم و بعدش خودش نشست ومنو برد رو کیرش و نشوند رو کیرش ک خودم بالا پایین میشدم ک بازم ازدرد زیاد بالا پایین نشدم و گف سرپا وایسا و ایستادم و اومد پشتم و کیرشو گذاشت لای پام و دستاشم ب سینه هام گرفت و شروع کرد ب تلمبه زدن ک ابش اومد و ریخت لای پام ورفتم بادستمای تمیز کردم و بعدش رفتم خونه تا یک هفته سوراخم درد داشت ک حتی صبح روز بعدش نمیتونسم برم دستشویی …

 

 

نوشته: مرضیه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *