شاه کس واقعی

سلام

من یه خواهرزن دارم آرایشگره یک شاه کس واقعی… بدن پر و گوشتی سینه های ۸۵ رونهای سفت و باسن قلمبه گرد…از موقعی که یادمه بعد از اینکه جدا شد اگر فرصتی پیش میومد و تنها می‌شدیم سعی میکردم خفتش کنم چند بار که آرایشگاه اش عوض میکرد میرفتم براش کارهای فنی مغازه رو انجام بدم سعی میکردم بکنمش اما پا نمیداد برای من زور داشت چون میدونستم زید داره و تند تند میکننش یه بار پسرم مریض بود بیمارستان بستری شد خانمم فرستاد از خونه وسیله ببریم با این خواهرش اومدم خونه.هرکاری کردم داخل خونه نیومد دستش کشیدم هرکاری کردم نیومد میدونست بیاد تو جرش میدم و راه فرار نداره دوسه بار هم گیرش انداختم در حد لب گرفتن و ممه خوردن تونستم برم جلو اونم با خواهش تمنا…بریم سر اصل ماجرا

 

 

این دفعه مغازه خیلی خوبی گرفته بود دو سه باری رفته بودم کارهای فنی اش رو براش انجام داده بودم دوتا آینه بزرگ گرد داشت که مونده بود نمیدونست چه کار بکنه به دیوار نمی شد زد چون سنگین بودن بهش گفتم پایه چوبی براشون بسازم اینه ها بچسبونم دوطرفش زیر پایه هاش چرخ بزارم تا هرجای سالن خواست ببره…براش درست کردم بردم آینه ها را نصب کردم وقتی تموم شد انگار به بچه تی تاپ دادی کلی ذوق کرد پرید بغلم کرد یه ماچ سریع از لبهام کرد دو سه تا از شاگرد هاش بودند یواش گفتم این فایده نداره بیا بریم یه چایی بخوریم رفتیم سمت اشپزخونه داخل که شدیم در رو بستم از پشت بغلش کردم سینه هاشو گرفتم گفتم جایزه من اینهاست با خنده گفت زشته یکی میاد میبینه…درحالی که بادستام دارم سینه هاشو میمالم گفتم…حواسم هست زود تموم میکنم بزار جایزه ام رو بردارم ساکت شد منم از پشت گردنش میخوردم.خیلی سریع که نتونه واکنش یا اعتراضی بکنه دستامو بردم زیر تیشرتش گفتم حسشون نمیکردم ببخشید.سوتینش دادم بالا و سینه اش گرفتم گفتم سی ثانیه صبر کنی سیر میشم و گردنش لیس میزدم و سینه هاش میمالیدم اونم مثلا که با کارت موافق نیستم ی حرکات ریزی انجام میداد ی پیچ وتابی به بدنش میداد ی لحظه حس کردم باسنش عمدی داره میده عقب…شک داشتم عمدی باشه هیچوقت اجازه نمیداد کیرم رو حتی اروم به بدنش بمالم.همون درمالی.یبار که شب خونه ما مونده بود صبح رفتم تو رختخوابش مثلا باهاش شوخی کنم کیرم سیخ بود مالیدم به رونش بلند گفت این داره کیرش میماله به پام بد ضایعه ام کرد…الان واقعا نمیدونستم حواسش نیست یا عمدا داره میده عقب گفتم اگه داد بزنه اینها همکارهای خودشن خودش بیشتر ضایع میشه تا من خودمو میزون کردم قشنگ کیرم گذاشتم لای چاک کونش دوتا عع عع گفت و تکون نخورد من اروم خودمو بهش میمالیدم

 

 

همه اینها شاید دو دقیقه شد.که گفت بسه دیگه زیادی تشکر کردم منم برای اینکه رم نکنه گفتم اره خیلی ممنون ی لب گرفتم و رفتم چای ریختم وقتی برگشتم سمتش با خنده گفت چه خبرته داشت به کیرم نگاه میکرد گفت خوبه خواهرم رو هر شب میکنی منم گفتم از قدیم میگن از نخورده بگیر بده به خورده.دیگه با شوخی و جدی نیم ساعتی گذشت یکی دوتا خرده کاری مونده بود داشتم تموم میکردم که مادر خانمم بهش زنگ زد گفت دفترچه بیمه من مونده خونه شما برو زود برام بیارش می خوام بدم داییت از تهران داروهام رو بگیره. الان اینجاست منتظره… اینم گفت من وسیله ندارم زود به زود بیام مادرش گفت مگه حسن آنجا نیست گوشی روی بلندگو بود اینها همگی خانوادگی عادت داشتند رو بلندگو صحبت کنند… من هم سرم را کج کردم گفتم باشه بریم راه افتادیم و رفتیم سمت خونشون تقریباً یک ربع راه بود. وسط های راه تازه دوزاریم افتاد توچه موقعیتی هستم الان میتونم برم توی خونه بکنمش. خودمو زدم به دل پیچه مثلا دستشوی بزرگ دارد گفتم اشتباه کردم تو سالن نرفتم دستشویی میترسیدم تو خونه نیاد یا بره دوستی همسایه ای صدا بکنه که با من تنها نباشه.رسیدم در خونه کلید ازش گرفتم بدو بدو رفتم طبقه اول رفتم توی خونه پریدم توی دستشویی وقتی صدای بسته شدن در شنیدم کمی معطل کردم بعد اومدم بیرون گفتم پیدا کردی گفت آره بزار یک تیشرت بردارم بریم از پشت اروم بهش نزدیک شدم بغلش کردم و گفتم کجا بریم تازه اومدیم.تازه فهمید چه خبره گفت نه زشته بزار بریم منتظرن گفتم اصلا حرفشم نزن تازه پیدات کردم گفت الان مامانم زنگ میزنه…تو سالن گذاشتم اندازه چندسال مالیدی منم گفتم میخوام اندازه کل عمرم یبار بکنمت…چرخیدم جلو صورتش ولش کردم گفتم ببین تو میگی وقت نیست من میگم هست.تو میگی دوست نداری بکنمت من میگم ارزومه بکنمت و الان میکنمت پس اگه مقاومت نکنی زودتر کارم تموم میشه میریم مقاومت کنیبازم میکنمت ولی طول میکشه همه شک میکنن.پس لطفاً اجازه بده کارمو بکنم…یخورده رفت تو فکر گفت میخوای کارتو بکنی دیگه خواستن منم مهم نیستم گفتم اتفاقا خیلی مهمی چون عاشقتم میخوام بکنمت گفت اگر خواهرم بفهمه دق میکنه بامن دیگه حرف نمیزنه شاید ازت طلاق بگیره گفتم اگر تو نگی از کجا میخواد بفهمه گفت مگه دیونه ام بهش بگم گفتم افرین پس بزار زود تموم کنیم و دست انداختم مانتو شالش انداختم و دست بردم تیشرتش دراوردم

 

 

سوتینش دراوردم اولش همکاری نمیکرد بعد اونم لباس منو کشید بیرون خودم سریع شلوار و شورتم کشیدم پایین تا کیرم و دید گفت چه خبره اماده اماده ای گفتم به احترام شما بلند شده رفتم تو لباش لب تو لب شدیم و دستم گذاشتم روی سینه اش میخوردم و میمالیدم اونم فقط یذره تو لب همکاری میکرد دستشو گرفتم بردم سمت کیرم دادم دستش نگه داشتم دستشو مجبور شد اروم بماله دست انداختم شلوارش بکشم پایین از پشت افتاد رو مبل شلوار داوردم شورت پاش نبود اووووف چه کوس توپولی داشت قشنگ انگاری ی هلوی درشت و نصف کردی گذاشتی لای پاش لای کوسش باز کردم و اروم زبونم کشیدم روش یدفعه گفت صبر کن بلند شد پرید تو دستشویی ی دقیقه نشده اومد بیرون تیشرتش برداشت لای پاشو خشک کرد اومد خوابید دوباره رفتم روش چندتا لب گرفتم اومدم سراغ سینه هاش یکی دو دقیقه نوک سینه هاش خوردم انگشتمم روی چوچولش بازی میدادم رفتم سراغ کوسش واقعا از مال خانمم قشنگتر و توپولتر بود لاشو باز کردم زبونم کشیدم روش کوسش کمی خیس شده بود داشت تحریک میشد زبون میکشدم رو چوچولش و هرازگاهی هم زبونم فشار میدادم تو سوراخش دیگه صداش دراومد …اخخخ جووون بخورش قشنگ میخوری توروخدا زبونتو بیشتر فشار بده توش…منم کیر میخوام بکنش تو گلوم بکنش تو کونم کوسمو جر بده همونجا چرخیدم کیرم گذاشتم جلو صورتش بادست گرفتش چپ و راست کشید رو زبونش یدفعه حس کردم کیرم تا ته تو دهنشه منم زبونم بیشتر فشار میدادم تو کوسش با فشار من اونم دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت پایین فشارم داد قشنگ با بیضه هام نوک دماغش رو حس میکردم اووق میزد نصف کیرم میاورد بیرون دوباره فشار میداد ته حلقش یبار که خواست دربیاره خودمو نگه داشتم اوق زد دراوردم گفتم میخوام تو دهنت خالی کنم گفت باشه اول بکن خواستی بیایی بریز دهنم کفم برید فکر نمی‌کردم قبول کنه هیچ گفتم بهم فحش هم میده گفت پاشو بکن دیگه مردم ده دقیقه میشد شروع کرده بودیم بلند شدم گفتم هرطرفی دوستداری بخواب به پشت خوابید گفت بیا روم کیرم میزون کردم فرستادم تو کوسش خودمو انداختم روش محکم بغلش کرده بودم و فشارش میدادم و تلمبه میزدم دوستداشتم بدنش رو ببینم بلند شدم پاهاشو از مچ گرفتم فهمید خودش گذاشت رو شونه ام

 

 

تلمبه که میزدم کیرم تا ته که میرفت ی هن میگفت با هر ضربه هن هن میکرد گفتم چیه چرا استارت میزنی گفت کیرت میخوره ته کوسم دست خودم نیست پاهاشو اوردم پایین به بغل خوابوندم پای چپش بلندکردم رفتم گذاشتم توش تا ته فشار دادم ی اخ کرد و گفت اروم داره میره تو سوراخ رحمم ولی لذتش زیاد بود سر کیرم میرفت یه جای خیلی تنگ با فشار دست حالیش کردم برگرده قمبل کنه آب کوسش و آب دهنم تا سوراخ کونش اومده بود یه ذره اب دهن ریختم روی انگشتم مالیدم به سوراخش سر کیرم که گذاشتم گفت بکنی تو کونم آخرش برات نمیخورم گفتم باشه پس سری بعد فقط از کون میریم بازم گفت باشه تو دلم گفتم دم دوست پسرهات گرم هرکدوم ی چیزی بهت یاد دادن به هیچی نه نمیگی. گفت بیا روم دارم میام منم برگشتم گذاشتم تو کوسش و به دستام تکیه دادم و تلمبه میزدم تو کوسش ی لحظه چشماش رفت بالا و سفیدی چشمش معلوم شد گفت بغلم کن محکم افتادم روش محکم بغلش کردم و میزدم یکدفعه لرزید و با صدای بلند اه کشدار کشید که قطعا همسایه هاش شنیدن از شهوت اون منم داشتم میومدم کشیدم بیرون رفتم جلو صورتش با دست گرفت کرد تو دهنش نوک کیرم جوری مک میزد گفتم الان جونم از کیرم میاد بیرون دیگه تحمل نکردم خودمو‌شل کردم اه که کشیدم محکم مک زد نگه داشت و من دیگه پاشیدم قشنگ همش تو دهنش نگه داشت وقتی ضربان زدن کیرم تموم شد دهنش رو خالی کرد تو سطل کنار میز تو دهنش بهم نشون داد و خندید دوباره کیرم گرفت چندتا مک زد و تخمهام نوازش کرد و بلندشد رفت دستشویی وقتی برگشت من رفتم دستشویی برگشتم دیدم شلوار و سوتینش رو پوشیده گفتم وایسا چندتا عکس ازت بگیرم بعد با تعجب گفت چی عکس عمرا گفتم از گردن به پایین میگیرم خیالت راحت رفتم سراغ گوشیم نزاشتم اعتراض کنه دو سه تا عکس گرفتم سوتین و شلوار دراوردم چندتا عکس دیگه گرفتم گفتم ممنون لباس هارو پوشیدیم من دوتا عکس با صورت کامل بود سریع فرستادم تلگرام رفتیم تو ماشین گوشیم گرفت عکسهارو چک کرد اون دوتا عکس دید گفت نمیگی خواهرم اینارو ببینه چیکار میکنه و حذف کردش سرش گرفتم گذاشتم رو پام سرش نوازش میکردم و ازش تشکر میکردم براش توضیح دادم که بعد طلاق گرفتنش عاشقش شدم و اگه میشد دوتا خواهر رو باهم نگه می داشتم …

 

 

نوشته: امیر خرکیر

1 دیدگاه دربارهٔ «شاه کس واقعی»

  1. ریدی دهن مرده زندم آخه عزیزم این کصتان چیه نوشتی این همش داستان زندگی من بود که
    تروشات مغز پریودم همیناس که میگم … تایپ کن کیرت تو روح مادرم
    شاشیدی دهن پدرم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *